Գետամեջ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1135 համայնքի վարչական տարածքում գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների վերակառուցման, վերականգնման, ուժեղացման, արդիականացման և բարեկարգման աշխատանքների  3000Միանվագ3000 Ընտրել
1136 համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների և քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված քանդման թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) թույլտվության համար  5000Միանվագ5000 Ընտրել
1138 իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին համայնքի վարչական տարածքում «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված՝ բացօթյա առևտրի կազմակերպման թույլտվության համար՝ մեկ քառակուսի մետրի համար  350Օրական350 Ընտրել
1139 համայնքի վարչական տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար՝ 900115112170200000Տարեկան200000 Ընտրել
1140 . համայնքի վարչական տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտներին, խաղատներին և բաղնիքներին (սաունաներին) ժամը 24:00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար՝  30000Տարեկան5000-50000 Ընտրել
1134Ա մինչև 20 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար  3000Միանվագ3000 Ընտրել
1134Բ 20 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար  5000Միանվագ5000 Ընտրել
1133Ա մինչև 300 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում` այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների համար 90011511205515000Միանվագ15000 Ընտրել
1133Գ 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար  30000Միանվագ30000 Ընտրել
1133Դ 500-ից մինչև 1000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար  50000Միանվագ50000 Ընտրել
1133Ե 1000-ից մինչև 3000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար  50000Միանվագ50000 Ընտրել
1137ա ՈԳ ԽՄ մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  5000Եռամսյակայինմինչև 10001 Ընտրել
1137է ԾԽ մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում`  5000Եռամսյակայինմինչև 10001 Ընտրել
1133Զ 3000-ից և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար  100000Միանվագ100000 Ընտրել
1146 Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գետամեջ համայնքի խորհրդանիշերը (զինանշան, անվանում և այլն), որպես օրենքով գրանցված ապրանքային նշան, ապրանքների արտադրության, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման գործընթացներում օգտագործելու թույլտվության համար՝  100000Տարեկան  Ընտրել
1137բ ՈԳ ԽՄ 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  5500Եռամսյակային10001-13001 Ընտրել
1137գ ՈԳ ԽՄ 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  7000Եռամսյակային13001-20001 Ընտրել
1137դ ՈԳ ԽՄ 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  11000Եռամսյակային20001-25001 Ընտրել
1137ե ՈԳ ԽՄ 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  15000Եռամսյակային25001-45001 Ընտրել
1137զ ՈԳ ԽՄ 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  30000Եռամսյակային45001-101000 Ընտրել
1137ը ԾԽ 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  5500Եռամսյակային10001-13001 Ընտրել
1137թ ԾԽ 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  7000Եռամսյակային13001-20001 Ընտրել
1137ժ ԾԽ 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  11000Եռամսյակային20001-25001 Ընտրել
1137ի ԾԽ 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  15000 25001-45001 Ընտրել
1137լ ԾԽ 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝  30000Եռամսյակային45001-101000 Ընտրել
1137հ Հանր.սնունդ հիմն. շին. ներսում` 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝  3000Եռամսյակային5001-10001 Ընտրել
1137կ Հանր.սնունդ հիմն. շին. ներսում` մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝  2000Եռամսյակայինմինչև 5001 Ընտրել
1137ձ Հանր.սնունդ հիմն. շին. ներսում` 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝  6000Եռամսյակային10001-15001 Ընտրել
1137ղ Հանր.սնունդ հիմն. շին. ներսում` 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝  9000Եռամսյակային15001-20001 Ընտրել
1137ճ Հանր.սնունդ հիմն. շին. ներսում` 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝  11000Եռամսյակային20001-30001 Ընտրել
1137մ Հանր.սնունդ հիմն. շին. ներսում` 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար`  20000Եռամսյակային30001-50001 Ընտրել
1137ն Հանր.սնունդ ոչ հիմն. շին. ներսում` մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝  500Եռամսյակայինմինչև 1001 Ընտրել
1137շ Հանր.սնունդ ոչ հիմն. շին. ներսում` 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝  1000Եռամսյակային1001-2001 Ընտրել
1137ո Հանր.սնունդ ոչ հիմն. շին. ներսում` 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝  2000Եռամսյակային2001-4001 Ընտրել
1137չ Հանր.սնունդ ոչ հիմն. շին. ներսում` 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝  4000Եռամսյակային4001-8001 Ընտրել
1137պ Հանր.սնունդ ոչ հիմն. շին. ներսում` 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝  7000Եռամսյակային8001-15001 Ընտրել
1137ջ Հանր.սնունդ ոչ հիմն. շին. ներսում` 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝  12000Եռամսյակային15001-25001 Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ